บุคลากร

นายสมนึก สมบัติมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

นายสุชาติ วงษ์ไพร

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.4

นางฉลองขวัญ อัครปทุม

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3

นางประคองศรี พงศ์โพนทอง

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3

นางสาวนรินทิพย์ หวะสุวรรณ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรทัย โยทะศรี

ครูอนุบาล

นางสาวเสาวภา ขำชัยภูมิ

ธุรการ

นางจิรภา เลิศครบุรี

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

อัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลปีการศึกษา 2558