ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2520 โดย นักเรียนแยกจากโรงเรียนหนองไผ่โนนหญ้าคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการร่วมมือจากชุมชน โครงการประชาอาสาพัฒนาตนเองในฤดูแล้งได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 15,700 บาท สร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 6X18 เมตร (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงอาหาร) ในที่สาธารณะบริเวณเคยเป็นป่าช้าของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ทางราชการแต่งตั้งให้ นายบุญมา วงศ์ไพร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกได้พัฒนาโรงเรียนหนองไผ่พัฒนาให้ก้าวหน้าตามลำดับ

ปีงบประมาณ 2522 สร้างอาคารแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียนราคา 324,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีอาคารถาวร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 2 หลัง เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง

ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1. ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2. ในปีการศึกษา 2557 มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง และ จำนวนนักเรียน 40 คน มีดังนี้

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)

อัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

อาคารสถานที่

อาคารเรียน

- อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง 1 หลัง 8 ห้องเรียน (สร้างปี 2522)

อาคารประกอบ

1. อาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุม) แบบ สปช. 205 /26 (สร้างปี 2531)

2. บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง

3. โรงอหาร จำนวน 1 หลัง

4. ห้องส้วม จำนวน 2 ที่นั่ง 1 หลัง (สร้างปี 2532)

5. ห้องส้วม จำนวน 4 ที่นั่ง 1 หลัง (สร้างปี 2525)

พื้นที่ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา มีเนื้อที่ ตามที่ราชพัสดุ

- แปลงที่ 1 เลขที่ ช.ย.772 จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา

- แปลงที่ 2 เลขที่ ช.ย. - จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา

รวม จำนวน 22 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ

2. เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ

กลับหน้าหลัก