ระบบแจ้งผลการเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาชัยภูมิเขต 1

ปีการศึกษา 2562

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนกรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องเว้นรรคหรือขีด

หมาเหตุ ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์สามารถดูได้เฉราะเกรดเท่านั้น