ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2013, 9:41:18

>>>วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ให้เกียรติเป็นประธาน และ มอบเอกสารการจบการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2555

>>>การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ถือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นเกียรติและแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันที่โรงเรียนมอบให้กับนักเรียนทุกคน เพราะตลอดระยะเวลาที่นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน ๆ ได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาตนเองได้