โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธ

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2012, 13:33:44

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

ณ วัดสันตินานาชาติ บ้านโนนเจริญ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555

รายชื่อ 9 โรงเรียน :

1) โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

2) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

3) โรงเรียนบ้านดอนหัน

4) โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

5) โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

6) โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

7) โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา

8) โรงเรียนบ้านโสกหว้า

9) โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง