บุคลากร

                                           
 

 

 


นายสมนึก  สมบัติมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 
 

 นายสุชาติ วงษ์ไพร

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.4


 
 
 
 
 

นางฉลองขวัญ  อัครปทุม 
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ระดับ  คศ.3
 
  
  
  นางสาวนรินทิพย์  หวะสุวรรณ์

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 นางสาวเสาวภา  ขำชัยภูมิ

ธุรการ 

 

 


  

 

 

 
 
    นางประคองศรี พงศ์โพนทอง

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3

         
 

นางสาวอรทัย  โยทะศรี
ครูอนุบาล
  
    นางจิรภา  เลิศครบุรี

    ครูพี่เลี้ยงอนุบาล