ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  ..2520   โดย นักเรียนแยกจากโรงเรียนหนองไผ่โนนหญ้าคา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยการร่วมมือจากชุมชน โครงการประชาอาสาพัฒนาตนเองในฤดูแล้งได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 15,700  บาท  สร้างอาคารชั่วคราว  1 หลัง ขนาด 6X18 เมตร (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงอาหาร)  ในที่สาธารณะบริเวณเคยเป็นป่าช้าของหมู่บ้าน   มีเนื้อที่ 16  ไร่  1  งาน  63  ตารางวา      

วันที่  1 พฤษภาคม  2521 ทางราชการแต่งตั้งให้  นายบุญมา วงศ์ไพร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  คนแรกได้พัฒนาโรงเรียนหนองไผ่พัฒนาให้ก้าวหน้าตามลำดับ 

ปีงบประมาณ 2522 สร้างอาคารแบบ  1  ใต้ถุนสูง  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียนราคา  324,000  บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

มีอาคารถาวร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 2 หลัง  เครื่องกรองน้ำ        1 เครื่อง 

ผู้บริหารคนปัจจุบัน   นายลีลวัฒน์  ชมภูพื้น    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1.  ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2.  ในปีการศึกษา 2557 มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง และ จำนวนนักเรียน 40  คน มีดังนี้

   (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)

 

 
ชั้นเรียน
 
จำนวน

ห้องเรียน

 
จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2557

 

 

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

    อนุบาล  1

1

4

5

9

นางตันตินี  ชมภูพื้น

นางจิรภา  เลิศครบุรี

    อนุบาล  2

1

2

4

6

นางตันตินี  ชมภูพื้น

นางจิรภา เลิศครบุรี

    ชั้นประถมปีที่  1

1

5

6

11

นางประคองศรี  พงศ์โพนทอง

    ชั้นประถมปีที่  2

1

2

1

3

นางประคองศรี  พงศ์โพนทอง

    ชั้นประถมปีที่  3

1

1

2

3

นายสุชาติ วงษ์ไพร

    ชั้นประถมปีที่  4

1

0

2

2

นายสุชาติ  วงษ์ไพร

    ชั้นประถมปีที่  5

1

2

1

3

นางฉลองขวัญ อัครปทุม

    ชั้นประถมปีที่ 6

1

1

2

3

นางฉลองขวัญ  อัครปทุม

 
รวม
 
8
 
17
 
23
 
40

-

 

อัตรากำลังครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อมูลปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 2

 

 ที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งเลขที่
ตน. 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบัน 
 1 นายลีลวัฒน์  ชมภูพื้นผู้อำนวยการ 210กศ.ม. บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2 นายสุชาติ  วงษ์ไพรครู คศ.3 211ค.บ. ฟิสิกส์วิทยาลัยครูนครราชสีมา
 3 นางฉลองขวัญ  อัครปทุมครู คศ.3 214ค.บ. ประถมวิทยาลัยครูนครราชสีมา
 4 นางประคองศรี  
พงศ์โพนทอง
ครู คศ.3  ช่วยราชการค.บ. ประถมวิทยาลัยครูนครราชสีมา
 5 นางตันตินี  ชมภูพื้นครู คศ.3 ช่วยราชการค.ม. ปฐมวัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6 นางสาวสุปราณี  ผลาผลครูธุรการ -ค.อ.บ. อุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7 นางจิรภา เลิศครบุรี นักการฯ -ศษ.บ.  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาคารสถานที่

อาคารเรียน

-    อาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ.  ใต้ถุนสูง  1 หลัง  8  ห้องเรียน (สร้างปี 2522)

อาคารประกอบ

1. อาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุม) แบบ สปช. 205 /26 (สร้างปี 2531)

2. บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง

3. โรงอหาร    จำนวน  1  หลัง

4. ห้องส้วม จำนวน 2 ที่นั่ง 1 หลัง (สร้างปี 2532)

5. ห้องส้วม จำนวน 4 ที่นั่ง 1 หลัง (สร้างปี 2525)

พื้นที่ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา มีเนื้อที่ ตามที่ราชพัสดุ

-             แปลงที่ 1 เลขที่ ช.ย.772   จำนวน 16 ไร่  3 งาน  44 ตารางวา  

-             แปลงที่ 2 เลขที่ ช.ย.  -     จำนวน ไร่  1 งาน  79 ตารางวา 

        รวม จำนวน 22 ไร่   1 งาน    23 ตารางวา
 

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2. เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ