โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวิถีพุทธ

โพสต์27 ก.ค. 2555 06:33โดยNongpaipattana School
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
ณ วัดสันตินานาชาติ  บ้านโนนเจริญ  ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่  16 - 18 กรกฎาคม 2555
 
รายชื่อ  9 โรงเรียน : 
1) โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
2) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
3) โรงเรียนบ้านดอนหัน
4) โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
5) โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
6) โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
7) โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา
8) โรงเรียนบ้านโสกหว้า
9) โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
 
 
 

Comments