การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

โพสต์19 มิ.ย. 2555 07:18โดยNongpaipattana School
 
 
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
 
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
 
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555   ณ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การแข่งขันระดับภาคฯ ปีการศึกษา 2555

1. การศึกษาปฐมวัย                  2. ภาษาไทย                                    3. คณิตศาสตร์
7. ศิลปะ                                 8. การงานอาชีพ                               9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
    ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
 

 ที่

 กิจกรรม

 ระดับช้น

 ผลการแข่งขัน

 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

 ครูผู้ฝึกสอน

    1  การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)    ป.4-6  ระดับเหรียญทอง 1.ด.ญ.เกศราภรณ์  อ้นชาลี

2.ด.ช.ปรมินทร์  พงษ์ราษี

 1.นายสุชาติ  วงษ์ไพร

 2.น.ส.สุปราณี  ผลาผล

    2  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น    ป.4-6  ระดับเหรียญทอง 1.ด.ญ.ขนิษฐา รอดปาน

2.ด.ญ.วรรณษา อามาตยเสนา

3.ด.ช.รัฐศาสตร์  แซ่ไหล

 1.นายสุชาติ  วงษ์ไพร

 2.นางฉลองขวัญ อัครปทุม

 3.น.ส.สุปราณี  ผลาผล

 4.น.ส.ผลทิชา สุทธิชาติ

    3  การแข่งขันวาดภาพระบายสี    ป.1-3  ระดับเหรียญเงิน  ด.ญ.นิภาพร หวะสุวรรณ์  นางนงเพชร โคตรนาวัง
    4  การแข่งขันวาดภาพระบายสี    ป.4-6  ระดับเหรียญเงิน  ด.ญ.อรัญญา บุญภูมิ  นางนงเพชร โคตรนาวัง
    5  อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ    ป.4-6  ระดับเหรียญทอง  ด.ช.จักรกฤษ กระแสโสม  นางฉลองขวัญ อัครปทุม
    6  เรียงความและคัดลายมือ    ป.4-6  ระดับเหรียญทอง  ด.ญ.ขนิษฐา คุ้มไข่น้ำ  นางฉลองขวัญ อัครปทุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments